مشخصات سیستم

بــام سبـــز

سقف سبز کینگ متال برای زیبا سازی پوشش سقف ساختمان ها ومزایای زیست محیطی یک سیستم کاملاً پیشرفته می باشد. این سیستم پوشش سقف، علاوه بر مزایای زیست محیطی، جذابیت و زیبایی یک ساختمان را چندین برابر افزایش می دهد. این سیستم سازه فضاکار کاملاً مهندسی شده و بی نظیر می باشد و تک تک اجزای سیستم با دقت و طی آزمایش های انجام گرفته انتخاب شده است.
با وجود سقف سبز طول عمر سقف زیرین کینگ متال نیز به دلیل حفاظت از آسیب های مکانیکی و زیست محیطی افزایش می یابد.
بام سبز بدون نیاز به آب بندی اضافی مستقیما بر روی سیستم کینگ متال قابل اجرا می باشد.سیستم کینگ متال در مقابل رطوبت مقاومت بیشتری دارد.
جمع آوری سیستم سقف سبز از روی کینگ متال در هر زمان و بدون هیچگونه آسیب بدلیل یکپارچه و یکنواخت بودن سیستم سقف کینگ متال امکان این امر وجود دارد که تنها بخش هایی از سقف با یک طراحی زیبا ، سقف سبز کار شود.